• Telefon: +48 535 813 300
 • Fax: +48 61 656 70 33
 • Mail: biuro@msaccounting.eu
img img

Nasze usługi

 • USŁUGI KSIEGOWE DLA PEŁNEJ KSIEGOWOŚCI

  imgprowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont

  imgopracowywanie zakładowych planów kont

  imgprowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

  imgprowadzenie ewidencji środków trwałych

  imgsporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług

  imgsporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

  imgsporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników

  imgsporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych

  imgsporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

  imgreprezentowanie przed urzędami skarbowymi

  imgdoradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji

  imgdoradztwo księgowe i prawo gospodarcze

  imgbudżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza

  imgdoradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych

  imgsprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

  imgdekretacja dokumentów

  imgprzygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS

  imgsporządzanie raportów wewnętrznych występujących w jednostkach

 • NADZÓR KSIĘGOWY

  Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

  img opracowanie polityki rachunkowości w firmie

  img organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa)

  img współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo - księgowych

  Sprawozdania finansowe i raporty

  Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów, zasad obiegu dokumentów, zasad organizacji pracy magazynu.

 • USŁUGI KADROWE

  W dobrze rozwijające się firmie załoga to ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski.

  Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

  Obsługa kadrowa

  imgsporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  imgprowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  imgprowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
  imgewidencjonowanie nieobecności pracowników.
  imgsporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
  imgprowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
  imgkompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
  imgsporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
  imgobsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
  imgsporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
  imgpomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
  imgpomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

  Obsługa płacowa

  imgsporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
  imgsporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
  imgprzygotowywanie wynagrodzeń do wypłaty w formie pliku tekstowego kompatybilnego z programem bankowym klienta.
  imgsporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
  imgsporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
  imgsporządzanie informacji PIT - 4.
  imgsporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 , PIT - 8B)
  imgsporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)

 • PODATKOWE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  imgprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  imgprowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

  imgsprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

  imgksięgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR

  imgprowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

  imgprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości

  imgniematerialnych i prawnych

  imgprowadzenie ewidencji wyposażenia

  imgsporządzanie deklaracji podatkowych

  imgprzygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych
  oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]

  imgudzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

  imgreprezentowanie przed urzędami skarbowymi

Created by NETCODERS